Oferta zajęć specjalistycznych

(czytaj)

  

”WYMAGAJCIE OD SIEBIE CHOĆBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI”

                                                                                          Jan Paweł II

 

MISJA SZKOŁY: SZKOŁA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNA

        Zespół Oświatowy im. św. Królowej Jadwigi w Bielanach Jarosławach jest szkołą, która organizując proces dydaktyczny poszukuje najlepszych warunków jakości kształcenia, a wychowując ucznia przygotowuje go do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków w myśl zasady: „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”. Szkoła opiera swoje działanie na potrzebie zaspokojenia harmonijnego, ekologicznego współistnienia z przyrodą – naturą.

WIZJA SZKOŁY

Przygotowujemy naszych uczniów do roli obywateli odnoszących życiowe sukcesy w zmieniającym się świecie, wykorzystując naszą wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie. 

Zespół Oświatowy w Bielanach Jarosławach został utworzony uchwałą Rady Gminy z 21 lutego 2003 roku. Dyrektorem Zespołu od 1 września 2013 r.  jest P. Renata Kalicka, a  wicedyrektorem P. Małgorzata Rozbicka. W skład Zespołu wchodzą: Przedszkole, do którego uczęszczają dzieci w  wieku 2,5 – 6 lat , Szkoła Podstawowa od kl. I do VI oraz Gimnazjum, kl. I, II, III .Do Zespołu uczęszczają dzieci z Bielan, Kowies, Rucian, Wyszomierza, Patrykoz, Kol. Patrykozy, Rudy, Wojewódek Dolnych i Górnych, Błonia Małego i Dużego, Brodacz, Kożuchowa oraz innych miejscowości, znajdujących się poza rejonem.Uczniowie mają zapewniony dojazd do szkoły i powrót do domu gminnym gimbusem. Nasi podopieczni mają możliwość korzystania z posiłków w stołówce szkolnej, ze świetlicy, biblioteki, hali sportowej, siłowni dla chłopców i siłowni dla dziewcząt, boiska, placu zabaw, pracowni komputerowej oraz sali zabaw. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, muzycznych, rozszerzających wiedzę, tanecznych. Współredagują gazetkę szkolną, uczestniczą w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, literackich, plastycznych, muzycznych, zawodach sportowych, wyjazdach do kina, teatru, na basen, lodowisko, do sali zabaw. Uczestniczą również w konkursach przeprowadzanych w ramach projektów unijnych, na które szkoła pozyskuje środki dzięki ogromnemu wsparciu i ścisłej współpracy z Organem Prowadzącym i Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz wytężonej pracy dyrekcji i nauczycieli. W szkole organizowane są dyskoteki, przedstawienia, uroczystości, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Placówka stale poszerza bazę dydaktyczną. Klasy zostały wyposażone w komputery, drukarki, ekrany, rzutniki, tablice multimedialne. Doposażono świetlicę socjoterapeutyczną, założono nagłośnienie na sali sportowej, a także stworzono od podstaw pracownię terapii sensorycznej. Dzięki wsparciu Rady Rodziców zakupiono scenę. W trosce o bezpieczeństwo wzmocniono monitoring. Na bieżąco przeprowadzane są remonty – szatni, zaplecza kuchennego, sal lekcyjnych, korytarza szkolnego. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, kończąc studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne, uczestnicząc w szkoleniach. Wszystkie podejmowane działania mają na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz stworzenie jak najlepszych warunków pracy i nauki.

Szkoła

Przedszkole

Sport i rekreacja

Gabinety terapeutyczne

BIP

 

Galeria